XHOSA LINDLELA ZOKUTHETHA NEZOKWENZA LMIDLALO

Imiqathango

 1. Imali yokwenza umbongo ngama – R25
 2. Umngeneli makathabathe inxaxheba kube kanye kwiqela ngalinye
 3. Abangeneli besikolo esinye okanye isitudiyo esinye bayakhuthazwa bangakhethi isiqwenga esifanayo. Ukuba bakhetha esifanayo mabasivelele kwinkalo ezahlukeneyo.
 4. Nceda uthumele ikopi yesiqwenga ibhalwe ngomatshini (ukuba unendlela). Yiba nesihloko negama lombhali.  Abezilinganiso, ubaliso mabali, intetho yasesidlangalaleni kuny nemidlalo elingiweyo ngabaniniyo abachaphazeleki.  Bona bayakuchaza nje isihloko.
 5. Isiqwenga sifunde usazi ngentloko kuba unfundo ephepheni aluvemelekanga.
 6. Abangeneli mabaqaphele ixesha.
 7. Isinxibo sesikolo nempahla yemidlalo ivumelekile ngaphandle kokuba unikwe eminye imiyalelo.
 8. Akuvumelekanga naphantsi kwayiphina imeko ukutetha nomchongi. Imibuzo ingabhekiswa kumnxibelelananisi okanye isekelamchongi.
 1. Abathabathi-nxaxheba naya kujongwa kwimiba eliqela:

IMIBA NGOKUBANZI

 • Ukuzilungiselela, ukumilisela ingqondo nombano

UKETHO LWEZINTO ZOKUSEBENZA

 • Khetha isiqwenga esifanelekileyo, osilandelayo nesinomdla kuwe.

UKUCACISA

 • Bonakalisa ukuba unolwazi nombono, kwaye uyawulandela umsebenzi lowo.

UNXIBELELWANO

 • Unxibelelwano mayibe lolwemveli ibe loluchukumisayo
 • Sebenzisa Amandla akho ngendlela eyiyo.
 • Ukuqiniseka nokuthetha ngokuthe gca
 • Ukutshintshatshintsha kwelizwi nesingqi.
 • Okuhambelana nomxholo.
 • Unxibelelwano nentsebenziswano nabaye abaseqeleni.
 1. Abaqeqeshi nabafuni bayakhuthazwa akuba basebenzise elithuba ukufunda kwabanye.  Bayacelwa kanjalo bazole de kugqitywe kwicandelo elo, ngaphandle kokuba balindeleke kwenye indawo kwangoko.

YONWABANI !!!

UMHOBE WOMTU NGAMNYE

 • Khetha umhobe nakuyiphina incwadi eshicelelweyo. Nceda ugqithise icwecwe kumchongi.

Udidi O1.1                               Ibanga 1                                  Imizuzu imithathu

Udidi O1.2                               Ibanga 2                                  Imizuzu imithathu

Udidi O1.3                               Ibanga 3                                  Imizuzu imithathu

Udidi O1.4                               Ibanga 4                                  Imizuzu imithathu

Udidi O1.5                               Ibanga 5                                  Imizuzu imithathu

Udidi O1.6                               Ibanga 6                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O1.7                               Ibanga 7                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O1.8                               Ibanga 8                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O1.9                               Ibanga 9                                  Imizuzu imithathu

Udidi O1.10                             Ibanga 10                                Imizuzu emihlanu

Udidi O1.11                             Ibanga 11                                Imizuzu emihlanu

Udidi O1.12                             Ibanga 12                                Imizuzu emihlanu

Udidi O1.13                             Icandelo lomtu wonke             Imizuzu emihlanu

IPROZI YOMNTU NGAMNOYE

 • Khetha isicatshulwa nakuyiphina incwadi eshicelelweyo. Ingasisincoko okanye ibali elifutsshane.
 • Isicatshulwa esi masifundwe zesithethwe singabi ngomdlalo.
 • Nceda ugqithise ikopi kumchongi.

Udidi O2.1                               Ibanga 1                                  Imizuzu imithathu

Udidi O2.2                               Ibanga 2                                  Imizuzu imithathu

Udidi O2.3                               Ibanga 3                                  Imizuzu imithathu

Udidi O2.4                               Ibanga 4                                  Imizuzu imithathu

Udidi O2.5                               Ibanga 5                                  Imizuzu imithathu

Udidi O2.6                               Ibanga 6                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O2.7                               Ibanga 7                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O2.8                               Ibanga 8                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O2.9                               Ibanga 9                                  Imizuzu imithathu

Udidi O2.10                             Ibanga 10                                Imizuzu emihlanu

Udidi O2.11                             Ibanga 11                                Imizuzu emihlanu

Udidi O2.12                             Ibanga 12                                Imizuzu emihlanu

Udidi O2.13                             Icandelo lomtu wonke             Imizuzu emihlanu

UKUBALISWA KWEBALI NGUMTU OMNYE

 • Balisa ibali ngamazwi akho ngendlela yeakuthi ibe nomdla. Lingawynyani okanye uliqambe.
 • Ukusetyenziwa kwemfinaekisongqondweni, izibongo, ilizwi, ingoma, ezinye ilwimi nomculo ongabheke phi kuvumelekile.
 • Icwecwe alifuneki nganto

Udidi O3.1                               Ibanga 1                                  Imizuzu imithathu

Udidi O3.2                               Ibanga 2                                  Imizuzu imithathu

Udidi O3.3                               Ibanga 3                                  Imizuzu imithathu

Udidi O3.4                               Ibanga 4                                  Imizuzu imithathu

Udidi O3.5                               Ibanga 5                                  Imizuzu imithathu

Udidi O3.6                               Ibanga 6                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O3.7                               Ibanga 7                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O3.8                               Ibanga 8                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O3.9                               Ibanga 9                                  Imizuzu imithathu

Udidi O3.10                             Ibanga 10                                Imizuzu emihlanu

Udidi O3.11                             Ibanga 11                                Imizuzu emihlanu

Udidi O3.12                             Ibanga 12                                Imizuzu emihlanu

Udidi O3.13                             Icandelo lomtu wonke             Imizuzu emihlanu

UKUTHETHA ESIDLANGALALENI OKULUNGISELELWEYO

 • Khetha isihloko, ulungise intetho ongayinika ngaso kweimeko ezukileyo okanye ezolileyo.
 • Uvumelekile ukuba imiba ephambili uyibhale.
 • (Akufuneki sicengcelezo)
 • Tsala umdla wababukeli, ubenze bathyileke basho izinto bazibone ngeliso elitsha.
 • Akufneki cwecwe.

Udidi O4.1                               Ibanga 1                                  Imizuzu imithathu

Udidi O4.2                               Ibanga 2                                  Imizuzu imithathu

Udidi O4.3                               Ibanga 3                                  Imizuzu imithathu

Udidi O4.4                               Ibanga 4                                  Imizuzu imithathu

Udidi O4.5                               Ibanga 5                                  Imizuzu imithathu

Udidi O4.6                               Ibanga 6                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O4.7                               Ibanga 7                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O4.8                               Ibanga 8                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O4.9                               Ibanga 9                                  Imizuzu imithathu

Udidi O4.10                             Ibanga 10                                Imizuzu emihlanu

Udidi O4.11                             Ibanga 11                                Imizuzu emihlanu

Udidi O4.12                             Ibanga 12                                Imizuzu emihlanu

Udidi O4.13                             Icandelo lomtu wonke             Imizuzu emihlanu

UMDLALWANA OWENZIWA NGUMTU OMNYE

 • Khetha isiqwengana nakuwuphina umdlalo oshicelelweyo uwudlale ngokunga useqongeni okanye kumabonakude.
 • Uvumelekile kusebenzisa imo yeworkshop umz: izitulo njalo.
 • Sebenzisa ingxoxo yanabini, inteshukumo, isilinganisonesandi kunye nezinye ilwimi kancinane.
 • Nceda ugqithise icwecwe kumchongi.

Udidi O5.1                               Ibanga 1                                  Imizuzu imithathu

Udidi O5.2                               Ibanga 2                                  Imizuzu imithathu

Udidi O5.3                               Ibanga 3                                  Imizuzu imithathu

Udidi O5.4                               Ibanga 4                                  Imizuzu imithathu

Udidi O5.5                               Ibanga 5                                  Imizuzu imithathu

Udidi O5.6                               Ibanga 6                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O5.7                               Ibanga 7                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O5.8                               Ibanga 8                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O5.9                               Ibanga 9                                  Imizuzu imithathu

Udidi O5.10                             Ibanga 10                                Imizuzu emihlanu

Udidi O5.11                             Ibanga 11                                Imizuzu emihlanu

Udidi O5.12                             Ibanga 12                                Imizuzu emihlanu

Udidi O5.13                             Icandelo lomtu wonke             Imizuzu emihlanu

IVESI ECULAYO

 • Khethani umhobe nakuyiphina incwadi eshicelelweyo.
 • Iqela malibe nabantu abalishumi nagaphezulu.
 • Akufuneki mbhexeshi.
 • Nceda ugqithise ikopi kumchongi.

Udidi O6.1                               Ibanga 1                                  Imizuzu imithathu

Udidi O6.2                               Ibanga 2                                  Imizuzu imithathu

Udidi O6.3                               Ibanga 3                                  Imizuzu imithathu

Udidi O6.4                               Ibanga 4                                  Imizuzu imithathu

Udidi O6.5                               Ibanga 5                                  Imizuzu imithathu

Udidi O6.6                               Ibanga 6                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O6.7                               Ibanga 7                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O6.8                               Ibanga 8                                  Imizuzu Imithathu

Udidi O6.9                               Ibanga 9                                  Imizuzu imithathu

Udidi O6.10                             Ibanga 10                                Imizuzu emihlanu

Udidi O6.11                             Ibanga 11                                Imizuzu emihlanu

Udidi O6.12                             Ibanga 12                                Imizuzu emihlanu

Udidi O6.13                             Icandelo lomtu wonke             Imizuzu emihlanu

My New Form